Blog

A basic standard blog page example.

117307124_3306655299394305_1042691268976401699_o

УБОРКА СЕЛЕКЦИОННЫХ ПИТОМНИКОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В КАЗНИИЗИР

В Казахском НИИ земледелия и растениеводства идет уборка селекционных посевов яровой и факультативной пшеницы. В этом году на площади 5 га были размещены всего 12345 сортов и образцов яровой и факультативной пшеницы, в том числе коллекционный – 85, гибридная популяция – 590, селекционный питомник 1 года – 11000, селекционный питомник 2 года – 400, контрольный питомник – 90, питомник предварительного сортоиспытания – 60, конкурсное сортоиспытание – 50+50, экологическое испытание – 20.

ЖАЗДЫҚ БИДАЙ СЕЛЕКЦИЯЛЫҚ ТӘЛІМБАҚТАРЫНДА ЕГІН ЖИНАУ ЖҮРУДЕ

Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ҒЗИ-да жаздық және факультативті бидайдың селекциялық егістігінде егін жинау жүріп жатыр. Биылғы жылы жалпы ауданы 5 га болатын ғылыми телімдерде жаздық және факультативті бидайдың 12345 сорты мен үлгілері егілген болатын, олардың ішінде коллекциялық – 85, будан популяциясы – 590, селекциялық тәлімбақтың 1 жылы – 11000, селекциялық тәлімбақтың 2 жылы – 400, бақылау тәлімбағы – 90, алдын ала сорт сынау тәлімбағы – 60, конкурстық сорт сынау – 50+50, экологиялық сынақ – 20.

Ушел из жизни наш коллега, заведующий отделом зерновых культур, главный семеновод КазНИИЗиР, кандидат сельскохозяйственных наук КАЛИБАЕВ БАКЫТЖАН САКПАЕВИЧ.

Сегодня, 8 августа ушел из жизни наш коллега, заведующий отделом зерновых культур, главный семеновод КазНИИЗиР, кандидат сельскохозяйственных наук КАЛИБАЕВ БАКЫТЖАН САКПАЕВИЧ. Выражаем глубокие соболезнования семье, близким и коллегам Бакытжана Сакпаевича.Калибаев Бакытжан Сакпаевич родился 21 июня 1956 года в Арысском районе, Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт по специальности «Агрономия» и аспирантуру КазНИИЗиР по специальности «Селекция и семеноводство». Долгое время работал в отделе зерновых культур КазНИИЗиР. Проводил первичное семеноводство сортов озимой пшеницы и тритикале, районированных по всем озимосеющим регионам Казахстана и республик Средней Азии. Им опубликовано более 25 научных статей. Автор 6 сортов пшеницы и тритикале. В 2013-2018 гг. был директором Талдыкорганского филиала КазНИИЗиР.

Бүгін, 8 тамызда біздің әріптесіміз, Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының дәнді дақылдар бөлімінің меңгерушісі, институтымыздың бас тұқымтанушысы, ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты ҚАЛИБАЕВ БАҚЫТЖАН САҚБАЙҰЛЫ өмірден озды. Бақытжан Сақбайұлының жанұясына, жақындарына, барлық әріптестерге қайғырып көңіл айтамыз.

117170361_3296363770423458_1616601501261924000_o

Т.РЫСҚҰЛОВ АУДАНДАҒЫ СЕМИНАР-КЕҢЕС

2020 жылы 6 тамызда Жамбыл облысы Т.Рысқұлов ауданының әкімшілігі және облыс ауыл шаруашылығы басқармасы ұйымдастырған семинар-кеңес болып өтті. Семинар жұмысына Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының бөлім меңгерушісі Абаев Серік Сарыбайұлы қатысып, «Күздік дакылдардың (бидай, арпа, рапс) жаңа сорттары мен оларды өсіру технологиясы» тақырыбында баяндама жасады.

СЕМИНАР СОВЕЩАНИЕ В РАЙОНЕ Т.РЫСКУЛОВ

6 августа 2020 года Т.Рыскуловском районе Жамбылской области состоялось семинар-совещание, организованное акиматом района и Управлением сельского хозяйства Жамбылской области. В работе семинара принял участие заведующий отделом КазНИИЗиР Абаев Серик Сарыбаевич, который выступил с докладом «Новые сорта озимых культур (пшеница, ячмень, рапс) и технологии их возделывания».

116689719_3273296389396863_1161916584997217634_n

ҚАНТ ҚЫЗЫЛШАСЫНЫҢ ТҰҚЫМДЫҒЫНА ДИСИКАЦИЯ ЖАСАУ

Қант қызылшасының заманауи талаптарға сай, өніп шығу сапасы жоғары тұқымын алу үшін тұқымдықтағы өсімдіктерді уақытында және сапалы түрде жинау қажет.2020 жылы 28 шілдеде Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ҒЗИ-де қант қызылшасының тұқымдық егістігіне Реглон препаратымен десикация жасалынды. Дисикация – бұл химиялық препараттармен өңдеу арқылы өсімдік тканіндегі ылғалды азайту. Тұқым біркелкі пісу үшін және егінді машинамен жинауды жеңілдету үшін егін пісуден 5-15 күн бұрын қолданылады.

ДИСИКАЦИЯ СЕМЕННИКОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

Высококачественные семена гибридов сахарной свёклы, отвечающие современным требованиям и обладающие высокими посевными качествами, можно получить только при своевременной и качественной уборке семенных растений. 28 июля 2020 года на семенниках сахарной свеклы КазНИИЗиР проведена десикация посевов системным препаратом Реглон. Десикация – это обезвоживание тканей растений путем обработки их химпрепаратами. Применяется для одновременного созревания семян, облегчения машинной уборки урожая за 5-15 дней до нее.

116669946_3286829301376905_2498687303459672992_o

ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫНДА ОТАНДЫҚ СОРТТАРДЫ ӨНДІРІСКЕ ЕНГІЗУ

Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ҒЗИ ғалымдары мен мамандары Түркістан қаласының азық-түлік белдеуінде орналасқан Ынтымак Агро ЖШС егістігін аралап көрді. Барлығы 335 га аймақты алатын егістікті жаңбырлатып суару мәселелері талқыланды.Көрсетілім полигонында судан шөбімен бірге егілген жоңышқа дақылын алғашқы рет жинау ұйымдастырылды.Жоңышқа дақылының Көкбалауса сорты мен италиялық Джулия сортының екінші жылғы өсу қарқыны салыстырылды. Отандық сорт жергілікті жағдайға жоғары бейімделгенін көрсетсе, европалық сорттың егістігі оңтүстік Қазақстанның қатаң жағдайына шыдамай сиреп кеткені белгілі болды.

ВНЕДРЕНИЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ КАЗНИИЗИР В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ученые и специалисты КазНИИЗиР объехали поля ТОО Ынтымак Агро продовольственного пояса г.Туркестан. Были даны консультации по структуре посевных площадей на текущий год всего 335 га, которые будут находиться под дождевальными установками.Организована уборка люцерны первого года жизни с подсевом суданской травы на демо поле.Проведено сравнение состояния люцерны сорта Кокбалауса и сорта Джулия, Италия второго года жизни на одном и том же поле. Отечественный сорт более приспособлен к местным условиям, а посевы европейского сорта оказались изреженными в жестких условиях юга Казахстана.

116648865_3273252679401234_8679502811347101250_n

ЖҮГЕРІ БУДАНДАРЫН ЖӘНЕ ҚҰМАЙ ДАҚЫЛДАРЫНЫҢ СОРТТАРЫН СЫНАҚТАН ӨТКІЗУ

Қазіргі уақытта Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ҒЗИ-де әртүрлі елден түскен (АҚШ, Ресей, Қытай, Украина, Молдова және т.б.) және пісу ерекшеліктері әртүрлі (ФАО 300-700) жүгерінің 80 буданы зерттелуде. Сонымен қатар, КАЗСИДС-тен түскен 92 будан Пионер, Сингента будандарымен, Маис (Украина) фирмасының 15 буданы қазақстандық будандармен салыстырмалы түрде сыналуда.Сондай ақ, жүгерінің өздігінен тозаңданған линиялары, могардың КазНИИЗиР-80 сорты және судан шөбінің Айлана -2017 сорты тұқым өндіру үшін өсірілуде.

ИСПЫТАНИЕ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ И СОРТОВ СОРГОВЫХ КУЛЬТУР В КАЗНИИЗИР

В настоящее время в КазНИИЗиР проходит испытание 80 гибридов кукурузы из разных стран (США, Россия, КНР, Украина, Молдова и др.) и различных по группе спелости (ФАО 300-700). Кроме того, испытываются 92 гибрида КАЗСИДС в сравнении с гибридами компании Пионер, Сингента и 15 гибридов фирмы Маис (Украина) — в сравнении с казахстанскими.Также идет размножение семян самоопыленных линий кукурузы, могара — сорт КазНИИЗиР-80 и суданской травы- сорт Айлана -2017.

116425442_3273572179369284_7390621698279846491_n

ДЕМОУЧАСТОК ПОСЕВОВ В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ ПОЯСЕ Г. ТУРКЕСТАН

На демонстрационной площадке по программе 019 Туркестанской области заложены опыты по возделыванию сои и кукурузы по нулевой технологии.В настоящее время проводится подкормка посевов в виде аммиачной селитры с нормой 75 кг/га д.в. на посевах кукурузы по нулевой и обычной технологии.Полив сои и кукурузы по обычной технологии проводится с использованием дождевального агрегата TL, США.

110211951_3255169817876187_1592336545950496828_n

КҮЗДІК БИДАЙ МЕН ТРИТИКАЛЕНІ ОРУ.

Қазіргі уақытта Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ҒЗИ селекциялық тәлімбақтарында күздік бидай мен тритикаленің сорт-үлгілерін ору жүргізілуде. Жинау алдында институт мамандары сорт-үлгілердің шаруашылық құнды белгілерін анықтауда (өсімдік биіктігі, сабанның беріктігі, өнімді түптену т.б.).

УБОРКА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ И ТРИТИКАЛЕ. В настояшее время в селекционных питомниках КазНИИЗиР идет уборка сортообразцов озимой пшеницы и тритикале. Перед уборкой сотрудники института определяют важные хозяйственно-ценные признаки сортообразцов (высота растений, прчность соломины, продуктивная кустистость и др.).

Опубликовано Шынболатом Рсалиевым Среда, 22 июля 2020 г.
115708295_3252741254785710_8091161676455921783_o

«БАЙСЕРКЕ АГРО» ЕГІСТІГІНЕ МОНИТОРИНГ ЖҮРГІЗУ

2020 жылы 20 шілдеде Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ҒЗИ егіншілік, бұршақты дақылдар бөлімдері және қант қызылшасы тобы қызметкерлерінің қатысуымен «Байсерке Агро» көрсетілім теліміндегі қант қызылшасы мен майбұршақ егістіктеріне мониторинг жүргізілді. Егіншілік бөлімінің меңгерушісі Жапаев Р.Қ. бастамасымен көрсетілім теліміндегі егістікте арам шөптен тазарту және фенологиялық бақылау жұмыстары орындалды.

МОНИТОРИНГ ПОСЕВОВ В ТОО «БАЙСЕРКЕ АГРО»

20 июля 2020 года сотрудниками отделов земледелия, зернобобовых культур и группы сахарной свеклы КазНИИЗиР был проведен мониторинг посевов сахарной свеклы и сои на демонстрационном участке ТОО «Байсерке Агро». Под руководством заведующего отделом земледелия Жапаева Р.К. на демонстрационном полигоне были проведены прополка и фенологические наблюдения за посевами.

СТАТЬЯ В АВТОРИТЕТНОМ ЖУРНАЛЕ CROP SCIENCEП

СТАТЬЯ В АВТОРИТЕТНОМ ЖУРНАЛЕ CROP SCIENCEПо результатам международного проекта GS19001 – «Использование диких родственных сельскохозяйственных культур для выведения засухоустойчивой люцерны и ее распространение среди фермеров, ведущих натуральное хозяйство на территории Казахстана, Китая и Чили» совместно с учеными Чили, Австралии и Китая опубликована статья на 33 страницах в авторитетном журнале в области растениеводства «Crop Science», IF:1.878. Поздравляем авторов статьи из КазНИИЗиР Г.Т. Мейірмана, С.Т.Ержанову, С.С.Абаева, С.Т.Токтарбекову и Б.Б.Калибаева за совместную, плодотворную работу в течение 4 лет.

КазНИИЗиР © 2020 Все права защищены.

X