Monthly Archives: Ноябрь 2020

126793990_3615206328539199_3882407262061428794_o

Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының ғалымдары «Қазақстанның оңтүстік-шығысында сафлордың жаңа сорттарын трансферттеу бойынша ұсыныстар» әзірледі.

Зерттеудің мақсаты – шет елдік және отандық үздік сорттар мен будандарды трансферттеу және экологиялық сынақтан өткізу, жергілікті жағдайларға бейімделген жоғары өнімді стресске төзімділерін бөліп алу және өндіріске енгізу. Ұсыныстың авторлары: Баймағамбетова Қ.Қ., Мейірман Ғ.Т., Абаев С.С., Гацке Л.Н.

Ученые Казахского научно-исследовательского института земледелия и растениеводства разработали «Рекомендации по трансферту новых сортов сафлора в условиях юго-востока Казахстана». Цель исследования – трансферт и экологическое испытание лучших зарубежных и отечественных сортов и гибридов, выделение и внедрение в производство высокоурожайных устойчивых к стрессовым факторам адаптированные к местным условиям. Авторы рекомендации: Баймагамбетова К.К., Мейірман Ғ.Т., Абаев С.С., Гацке Л.Н.

125563095_3599066233486542_8494600698338178091_o

Оңтүстік-Батыс мал және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының («ЮЗНИИЖиР» ЖШС) ғалымдары Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтыны («КазНИИЗиР» ЖШС) әріптестерімен бірлесе отырып «Түркістан облысының фермерлері үшін аудандастырылған және болашағы зор майбұршақ сорттары» атты ұсыныстар әзірледі. Жұмыста майбұршақтың экономикалық маңызы мен қолданылуы, дақылдың агротехнологиялық артықшылықтары, майбұршақ өсірудің кірістілігі мен рентабельділігі, майбұршақтың отандық (Айзере, Аққу, Алматы, Жалпақсай, Ласточка, Мисула 1092) және шетелдік (Вита, Э.С. Ментор, Терек, Черемош) сорттарының сипаттамасы көрсетілген. Ұсыныстардың авторлары: Тастанбекова Г.Р., Гончарова Л.А., Құдайбергенов М.С., Дидоренко С.В., Кукиев К.А., Шынғысбаева А.Т., Сексенбаев Д.У., Муминова Ш.С.

Ученые Юго-Западного научно-исследовательского института животноводства и растениеводства (ТОО «ЮЗНИИЖиР») совместно с коллегами Казахского научно-исследовательского института земледелия и растениеводства (ТОО «КазНИИЗиР») разработали рекомендации «Районированные и перспективные сорта сои для фермеров Туркестанской области».  В работе освещены хозяйственное значение и использование сои, агротехнологические достоинства культуры, доходность и рентабельность возделывания сои, описание сортов сои отечественной (Айзере, Акку, Алматы, Жалпаксай, Ласточка, Мисула 1092) и зарубежной селекции (Вита, ЕС Ментор, Терек, Черемош). Авторы рекомендации: Тастанбекова Г.Р., Гончарова Л.А., Кудайбергенов М.С., Дидоренко С.В., Кукиев К.А., Шынгисбаева А.Т., Сексенбаев Д.У., Муминова Ш.С.

125519043_3598950556831443_8862522520994613307_o

Шығыс Қазақстан ауыл-шаруашылық тәжірибе станциясының ғалымдары Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты әріптестерімен бірлесіп «Шығыс Қазақстан облысында майбұршақ өсіру технологиясы» атты өндіріске ұсыныстар жасады. Жұмыста майбұршақты Шығыс Қазақстан облысында агроэкологиялық орналастыру, дақылды аймақта өсіру технологиясы, зиянкестер мен аурулар және өндіріске ұсынылған майбұршақтың отандық сорттары (Бірлік КВ, Восточная красавица, Баян) көрсетілген. Ұсыныстарды дайындаған: Л.Б.Мерк, О.К.Целищева, О.А.Гаврилова, С.В.Дидоренко.

Ученые Восточно-Казахстанской сельскохозяйственной опытной станции совместно с коллегами Казахского научно-исследовательского института земледелия и растениеводства разработали рекомендации производству «Технология возделывания сои в Восточно-Казахстанской области». В работе освещены агроэкологическое размещение сои в Восточно-Казахстанской области, технология возделывание культуры в регионе, вредители и болезни, допущенные к производству сорта сои отечественной селекции (Бірлік КВ, Восточыная красавица, Баян). Рекомендации подготовили: Мерк Л.Б., Целищева О.К., Гаврилова О.А., Дидоренко С.В.

125420912_3598897873503378_7132195018383895935_o

Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтында «Дәл егіншілік жүйесінде суару жағдайында егістік дақылдарының өндірістік процесін басқаруға арналған ұсыныстар» әзірленді. Ғылыми жұмыстың мақсаты объективті, рационалды және дұрыс агротехникалық шешім негізінде онтогенездің әр кезеңіндегі агробиоценоздың өндірістік процесін технологиялық басқару әдістері мен модельдерін құру болды. Зерттеу нысандары күздік бидай, дәндік жүгері және майбұршақ дақылдары. Ұсыныстардың авторлары: Агеенко А.В., Сагитов А.О., Сүлейменова М.Ш., Кененбаев С.Б., Бастаубаева Ш.О., Жапаев Р.К., Бекбатыров М.Б.

В Казахском научно-исследовательском институте земледелия и растениеводства разработаны «Рекомендации по управлению продукционным процессом полевых культур в условиях орошения в системе точного земледелия». Целью научного труда являлась разработка технологических приемов, моделей оперативного управления продукционным процессом агробиоценоза на каждом этапе онтогенеза на основе объективного, рационального и правильного принятия агротехнического решения. Объектами исследований были озимая пшеница, кукуруза на зерно и соя. Авторы рекомендации: Агеенко А.В., Сагитов А.О., Сулейменова М.Ш., Кененбаев С.Б., Бастаубаева Ш.О., Жапаев Р.К., Бекбатыров М.Б.

125270121_3593644267362072_6487485077136636850_o

Құрметті әріптестер!

Сіздерді Ауыл шаруашылығы қызметкерлері күнімен шын жүректен құттықтаймыз! Дендеріңізге саулық, еңбектеріңізге табыс, жанұяларыңызға бақ-береке тілейміз!

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляем вас с Днем работников сельского хозяйства!
Желаем крепкого здоровья, богатого урожая, семейного благополучия!

ТОО «КазНИИЗиР»

В Казахстане реализуется проект по интродукции кукурузы для производства попкорна

Дочерние организации НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» — КазНИИЗиКР и КазНИИЗиР совместно с американской компанией “Kin Commodities” реализует совместный проект по интродукции новой перспективной культуры – кукурузы для производства попкорна в агротехнопарке Agropark Ontustik.

В 2020 году в Агропарке стартовал новый проект – внедряется новая культура – кукуруза для производства попкорна. Несмотря на схожесть с обычной кормовой кукурузой, технологии возделывания которой учёными давно отработаны, попкорн имеет свои особенности. Культура очень чувствительна к поливу, кислотности почвы, применяемым ранее гербицидам. Есть также, особые требования к уборке — нужны современные комбайны с роторным обмолотом, а также предъявляются повышенные требования к срокам уборки и влажности зерна.

Все эти технологические вопросы были проработаны на старте проекта. Было выбрано хорошее поле, кислотность почвы, которые соответствуют требованиям Заказчика. Суть проекта заключалась в том, чтобы на практике уточнить нюансы возделывания попкорна, получить урожай требуемого качества и подготовить технологию к массовому распространению среди фермеров региона.

«Попкорн – популярный во всем мире снек. Однако весь попкорн в Казахстане — импортный. Наш пилотный проект может положить начало практике возделывания попкорна в Алматинской области, что позволит насытить как внутренний рынок, так и подавать продукцию на экспорт», — отметили учёные КазНИИЗиР.

Партнёром Агропарка Оңтүстік стала компания “Kin Commodities” – казахстанская дочка американской компании “Caravan Popcorn”, производителя попкорна из штата Небраска (США). Компания инвестировала в Казахстане в перерабатывающий завод, расположенный в пос. Байсерке Алматинской области.

Средняя норма урожайности попкорна на американских полях составляет 5-6 т/га. Урожайность в Агропарке составила более 4 тонн с гектара, что считается вполне приемлемым результатом. При этом американских партнёров крайне впечатлило качество кукурузы. «Потенциал урожайности в нашем регионе, при соблюдении всех агротехнических мероприятий и хорошем поливе может доходить до 8 т/га. Главный лимитирующий фактор здесь – это вода! Именно перебои с поливной водой в пик вегетации кукурузы, с которыми столкнулись очень многие фермеры региона в 2020 году, не позволила достичь более высоких показателей», — подчеркнули учёные КазНИИЗиР.

«Я приехал в Казахстан из США, штат Небраска, где климат очень похож на местный, чтобы производить попкорн. Мы выбрали Казахстан именно потому, что здесь большой сельскохозяйственный потенциал и подходящий климат, схожий с климатическими условиями Небраски. Мы сотрудничаем по данному проекту с КазНИИЗиР, КазНИИзиР и Агропарком. Мы очень довольны полученным качеством попкорна и нам понравилось работать вместе с учёными», — сказал Джей Бубак, владелец компании «Kin Commodities». Американские партеры отмечают высокий профессионализм учёных КазНИИЗиР и КазНИИЗиР. По их словам, оборудование, которым пользовались во время посева, вегетации и уборки было первоклассное. При уборке урожая попкорна очень важно делать это бережно, потому что семена, которые треснуты и сломаны — не лопаются в процессе приготовления, а наличие отличных комбайнов было огромным преимуществом в работе с Агропарком. Успешная реализация проекта может предложить фермерам попкорн как новую культуру для выращивания. Попкорн можно сажать после сои, чередовать с обычной кукурузой, пшеницей и во всех случаях попкорн является прибыльной частью севооборота. Американский производитель попкорна «Kin Commodities» привозит семена, чтобы получить именно те гибриды, которые хочет и предоставляет их фермерам. Фермеры же занимаются только тем, что, по регламенту, в соответствии с условиями, сеют, ухаживают, обеспечивают своевременный полив. То есть делают все, что нужно в процессе возделывания, вплоть до урожая. Эксперты «KIN Commodities», в свою очередь, помогают фермерам, консультируют, что нужно делать и когда, какие гербициды использовать и когда применять удобрения. В конце – компания «KIN Commodities» выкупает у фермера урожай, забирает прямо с поля, перерабатывает, упаковывает и отправляет клиентам. По Казахстану, в Узбекистан, Кыргызстан, Россию, по всему миру. Это отличный экспортный продукт. Американские партнёры считают, что выращивание попкорна может быть прибыльным бизнесом для казахстанских фермеров. Фермеры, которые ищут что-то новое, что может принести им прибыль и может дать им гарантированный возврат своих инвестиций. Урожай с поля доставляется прямо на склад, после чего фермерам оплачивается сумма за поставленный объем.

«Проект наглядно показал, что это возможно, и что это может быть прибыльным для фермера! Команда Агропарка – Мы с нетерпением ждём продолжения нашего сотрудничества и обязательно попробуем с ними что-то новое!», — заключил Джей Бубак.

Пресс-служба

НАО «Национальный аграрный

научно-образовательный центр»

125323521_3588449054548260_5186723342276662108_o

«Рекомендации по адаптированию зарубежных сортов чечевицы в условиях юго-востока Казахстана»


Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты «Қазақстанның оңтүстік-шығысында жасымықтың шетелдік сорттарын бейімдеу бойынша ұсыныстар» жариялады. Ұсыныстар шаруа қожалықтарының басшылары мен мамандарына, шаруаларға және басқа ауылшаруашылық тауар өндірушілеріне, зерттеушілерге, білім орталықтарының тыңдаушыларына арналған. Ғылыми жұмыстың авторлары: биология ғылымдарының докторы, БҒҚ Құдайбергенов М.С., КҒҚ Сайкенова А.Ж.

В Казахском научно-исследовательском институте земледелия и растениеводства изданы «Рекомендации по адаптированию зарубежных сортов чечевицы в условиях юго-востока Казахстана». Рекомендации предназначены для руководителей и специалистов фермерских, крестьянских и других сельхозпроизводителей, научных работников, слушателей центров распространения знаний. Авторы научного труда: доктор биологических наук, ГНС Кудайбергенов М.С., МНС Сайкенова А.Ж.

Соя Казахстанского производства. Обучающий ролик КазНИИЗиР

Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтында майбұршақ дақылының қазақстандық сорттарын шығарып, оларды өндіріске енгізу туралы видеофильм дайындалды. Фильм фермерлерді майбұршақ дақылын өсіруге үйретуге арналған.

В Казахском научно-исследовательском институте земледелия и растениеводства подготовлен видеофильм «Соя казахстанского производства» для обучения фермеров по возделыванию сои.

КазНИИЗиР © 2020 Все права защищены.

Dark Mode
X