Category Archives: Uncategorized

Doc22

«Нұр Отан» партиясының өкілдерімен, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттарымен және НАНОЦ жас ғалымдарымен онлайн кездесу

28 сәуірде «Нұр Отан» партиясының өкілдерімен, Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаттарымен және НАНОЦ жас ғалымдарымен онлайн-кездесу өтті. Кездесу тақырыбы: «Инновациялық жобалар және қазақстандық ғылымның даму бағыттары».

ҚазЕӨШҒЗИ атынан жас ғалымдар Алихан Мелдешов, «ҚазЕӨШҒЗИ жетістіктері мен даму бағыттары және жас ғалымдардың үлесі», Амангелдиева Айгүл — «Селекцияның қазіргі әдістері», Колусенко Марина — «Органикалық ауыл шаруашылығын ғылыми қолдау», Табынбаева Ляйля — «Қант қызылшасының тұқымын дайындау технологиясы».

ҚазЕӨШҒЗИ өкілдерінен басқа, Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің, С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің, Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің, А.И. Бараев атындағы ғылыми-өндірістік орталығының, Қазақ агроөнеркәсіп кешені экономика ғылыми-зерттеу институтының, Қарабалық ауылшаруашылық тәжірибе станциясының жас ғалымдары қатысқан семинарда қазақстандық аграрлық ғылымдағы зерттеулердің нәтижелері мен бағыттары туралы қызу пікір алмасу өтті.

Онлайн встреча с представителями партии «Нур Отан», депутатами Мажилиса Парламента РК и молодыми учеными ДО НАО «НАНОЦ»

28 апреля состоялся онлайн встреча с представителями партии «Нур Отан», депутатами Мажилиса Парламента РК, НАО «НАНОЦ» и молодыми учеными ДО НАО «НАНОЦ». Тематика встречи: «Инновационные проекты и перспективы развития казахстанской науки».

От КазНИИЗиР выступили молодые ученые Мелдешов Алихан, доклад «Достижения и перспективы развития ТОО КазНИИЗиР и вклад молодых ученых», Амангелдиева Айгуль – «Современные методы селекции», Колусенко Марина – «Научное обеспечение по ведению органического сельского хозяйства», Табынбаева Ляйля – «Технология подработки семян сахарной свеклы».

На семинаре, участниками которого кроме представителей КазНИИЗиР были молодые ученые Казахского национального аграрного исследовательского университета, Казахского агротехнического университета им. С.Сейфуллина, Западно-Казахстанский аграрно-технического университет им. Жангир хана, Научно-производственного центра им. А.И. Бараева, Казахского НИИ экономики АПК, Карабалыкской СХОС, состоялся живой обмен мнениями, результатами и перспективами научных исследований в казахстанской аграрной науке.

178913162_4039104646149363_7820551263860827389_n

ҚАЗНИИЗИРДЕ ОРГАНИКАЛЫҚ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ БОЙЫНША ТӘЖІРИБЕЛЕР ЖҮРГІЗУ

Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтында (ҚазНИИЗиР) «Органикалық ауыл шаруашылығы» ғылыми бағдарламасы аясында институт тәлімбақтарында және шаруашылық жағдайында тәжірибелер жасалуда. Мысалы, «Хуторок» ЖШС модельді шаруашылығында органикалық егіншілік бойынша далалық тәжірибелер қойылды. 20 га алаңда әр түрлі дәнді дақылдар жиынтығымен (бидай, полба, спельта, арпа, дәнге арналған жүгері), бұршақ тұқымдастар мен жемдік шөптерімен демонстрациялық полигон жасалынды.Институтта органикалық егіншілік жүйесін жүргізу үшін биологиялық ауыспалы егіс жасау бойынша тәжірибелер қойылды. Мұнда топырақ өңдеудің әдістерінің, мерзімі мен тереңдігінің биологиялық агенттерді қолданумен бірге топырақтың агрофизикалық, агрохимиялық және микробиологиялық қасиеттеріне әсері зерттеледі. Тәжірибеде егістік топырақты автоматтандырылған жүйе арқылы таңдауға болатын нүктелік координаталарға бөлінген. Өнімділігі және биомассасы жоғары сидералды дақылдар таңдау үшін жаздық дәнді дақылдар, бұршақ және мал азықтық дақылдары себілді.«Органикалық ауыл шаруашылығы» бағдарламасы бойынша ғылыми жұмыс бағдарлама жетекшісі Бастаубаева Шолпан Оразқызының басшылығымен жүзеге асырылуда.

ЗАКЛАДКА ОПЫТОВ ПО ОРГАНИЧЕСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ В КАЗНИИЗИР

В Казахском научно-исследовательском институте земледелия и растениеводства (КазНИИЗиР) в рамках научной программы «Органическое сельское хозяйство» проводится закладка опытов в стационарах института и в условиях хозяйств. Так, в модельном хозяйстве ТОО «Хуторок» проведена разбивка опытов по органическому земледелию. На площади 20 га заложен демонстрационный полигон с набором различных сортов зерновых (пшеница, полба, спельта, ячмень, кукуруза на зерно), зернобобовых культур и кормовых трав.В институте заложены опыты по разработке биологизированных севооборотов для ведения органической системы земледелия. Здесь будет изучено влияние способов, сроков и глубины различных приемов обработки почвы в сочетании с применением биологических средств на агрофизические, агрохимические и микробиологические свойства почвы. Опытное поле разбито для автоматизированного отбора почв, координаты точек. Для подбора сидеральных культур, обладающих высоким коэффициентам продуктивности и большой биомассы посеяны яровые зерновые, зернобобовые и кормовые культуры.


ВПР_с.св1

ҚАЗЕӨШҒЗИ-да ҚАНТ ҚЫЗЫЛШАСЫН ЕГУ

Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының селекциялық тәлімбақтарында қант қызылшасын егу аяқталды. Атап айтқанда 2,63 гектар алқапқа қызылшаның отандық болашағы зор және өнімді жаңа будандарын одан әрі көбейту үшін толыққанды отырғызылатын тамыржемістерін алу үшін қызылшаның ата-аналық компоненттері, яғни екі қатарда аналық және бір қатарда аталық формада егілді. Егіс үшін дәл егу жүйесімен жабдықталған заманауи пневматикалық сепкіш қолданылды.
Сондай-ақ, қағаттарда сақталған қант қызылшасының тамыржемістерін отырғызу жұмыстары жүргізілді.
ҚАЗЕӨШҒЗИ Талдықорған филиалының егістігінде қант қызылшасының 7 буданының (Ардан, Тиссерин, Бетасид, Игорь, Мелодия, Фантазия, Ақсу) тұқымы себілді. Селекционер және тұқым өсіруші ғалым К.Т.Қонысбеков институт пен филиалда қант қызылшасы питомниктерін орналастыруға жетекшілік етті.

ПОСЕВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В КАЗНИИЗИР

В КазНИИЗиР в селекционных питомниках завершен посев сахарной свеклы. В частности, на площади 2,63 га  посеяны компоненты маточной свеклы, т. е. две линии материнской и одна отцовская форма в целях получения полноценных посадочных корнеплодов для дальнейшего размножения перспективных и продуктивных новых гибридов сахарной свеклы отечественной селекции. Для посева использована современная пневматическая сеялка с системой точного высева.
Также проведена посадка корнеплодов сахарной свеклы, полученные из кагатного хранения.
В Талдыкорганском филиале КазНИИЗиР посеяны фабричные семена 7 гибридов сахарной свеклы (Ардан, Тиссерин, Бетасид, Игорь, Мелодия, Фантазия, Аксу). Работой по закладке питомников сахарной свеклы в институте и филиале руководил селекционер-семеновод К.Т.Конысбеков.

ВПР_3_5

ҚАЗНИИЗИР-ДЕ ДӘНДІ ЖӘНЕ БҰРШАҚТЫ ДАҚЫЛДАРДЫ ЕГУ АЯҚТАЛДЫ

2021 жылы 18 сәуірде институтта жаздық дәнді және бұршақты дақылдарды себу аяқталды. Атап айтқанда, селекциялық және тұқым питомниктерінде дәнді дақылдардан жаздық бидай, жаздық тритикале, жаздық арпа мен сұлы, ал бұршақ тұқымдас дақылдардан бұршақ, ноқат және жасымық себілді. Сонымен қатар, ауыспалы егіс алқаптарына арпа дақылымен бірге жоңышқа тұқымы себілді. Мақсары дақылы бөлек танапта себіледі.

Қант қызылшасының жаңа отандық буданын сұрыптап шығару мақсатында қант қызылшасының ата-аналық формалары мен селекциялық үлгілері тамыржемістер мен штеклингтер түрінде (жылыжайдан шыққан ұсақ тамыржемістер) отырғызылды.

Тәлімі жағдайда ауылшаруашылық дақылдарын өсірудің агротехнологиясын жасау үшін мақсары, зығыр, арпа, тары, сұлы + бұршақ үш факторлы тәжірибе бойынша себілді. Бұл дақылдардан басқа тәжірибе барысында әртүрлі тыңайтқыштардың әсері мен топырақты өңдеу әдістері зерттеледі.

Қазіргі уақытта күздік дақылдарды аммиак селитрасымен қоректендіру, дақылдарды тырмалау және оларды өсімдіктерді қорғау құралдарымен өңдеу бойынша ауылшаруашылық жұмыстары жүргізілуде.

ЗАВЕРШЕН ПОСЕВ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР В КАЗНИИЗИР

18 апреля 2021 года в институте завершен посев яровых зерновых и зернобобовых культур. В частности в селекционных и семеноводческих питомниках из зерновых культур посеяны яровая пшеница, яровое тритикале, яровой ячмень и овес, из зернобобовых культур – горох, нут и чечевица. Кроме того, в севооборотных участках посеяна люцерна с подсевом ячменя. На отдельном участке также посеян сафлор.

С целью создания нового отечественного гибрида сахарной свеклы посажены родительские формы и линии сахарной свеклы в виде корнеплодов и штеклингов (мелких корнеплодов из теплицы).

По агротехнологии возделывания сельскохозяйственных культур в условиях богары на трех-факторном опыте посеяны сафлор, лен, ячмень, просо, овес + горох. Кроме указанных культур в опыте будут изучены влияние различных удобрений и способов обработки почвы.

В настоящее время проводятся сельскохозяйственные работы по подкормке посевов озимых культур аммиачной селитрой, боронованию посевов и обработке средствами защиты растений.

Рекомендация весенне-полевых работ_2021_page-0001

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫХ РАБОТ НА ЮГО-ВОСТОКЕ КАЗАХСТАНА В 2021 ГОДУ

Ученые Казахского НИИ земледелия и растениеводства (КазНИИЗиР) разработали «Рекомендации по проведению весенне-полевых работ на юго-востоке Казахстана в 2021 году» (Бастаубаева Ш.О., Хидиров А.Э., Башабаева Б.М., Жапаев Р.К., Рсалиев Ш.С., Жундибаев К.К., Дидоренко С.В., Абаев С.С., Есеркенов А.К., Омарова А.Ш., Сулейменов Е.Т., Конысбеков К.Т. – Алматы: ТОО «Асыл кітап (Баспа үйі)», 2021. – 28 с.). В рекомендации показаны особенности погодных условий осенне-зимнего и весеннего периода 2020-2021 гг., характеристики новых сортов и гибридов полевых культур, инновационные технологии в орошаемом земледелии, а также средства защиты посевов от болезней, вредителей и сорняков на юго-востоке Казахстана. Рекомендации по проведению весенне-полевых работ на юго-востоке Казахстана в 2021 году предназначены для руководителей и специалистов различных агроформирований Алматинской и Жамбылской областей.

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫСЫНДА 2021 ЖЫЛЫ КӨКТЕМГІ ДАЛА ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗУ ЖӨНІНДЕГІ ҰСЫНЫСТАР

Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының ғалымдары «Қазақстанның оңтүстік-шығысында 2021 жылы көктемгі дала жұмыстарын жүргізу жөніндегі ұсыныстарды» (Бастаубаева Ш.О., Хидиров А.Е., Башабаева Б.М., Жапаев Р.К., Рсалиев Ш.С., Жүндібаев Қ.Қ., Дидоренко С.В., Абаев С.С., Есеркенов А.К., Омарова А.Ш., Сүлейменов Е.Т., Қонысбеков К.Т. — Алматы: ЖШС «Асыл кітап (Баспа үйі)», 2021. — 28 б.). Ұсыныстарда 2020-2021 жылдардағы күзгі-қысқы және көктемгі кезеңдерге арналған ауа-райының ерекшеліктері, дала дақылдарының жаңа сорттары мен будандары, суармалы егіншіліктегі инновациялық технологиялар, сондай-ақ ауылшаруашылық дақылдарын аурулардан қорғау құралдары, Қазақстанның оңтүстік шығысында зиянкестер мен арамшөптер. 2021 жылы Қазақстанның оңтүстік-шығысында көктемгі дала жұмыстарын жүргізу жөніндегі ұсыныстар Алматы және Жамбыл облыстарының әртүрлі ауылшаруашылық құрылымдарының жетекшілері мен мамандарына арналған.

105274380_3170904506302719_8166385713927540790_o

ҒЫЛЫМИ ЖОБАЛАРДЫҢ ОРЫНДАЛУ БАРЫСЫН ТЕКСЕРУ ЖАЛҒАСУДА

Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтында республикалық 267 (ҚР АШМ) және 217 (ҚР ҒБМ) бағдарламалары аясындағы орындалып жатқан ғылыми жобаларды тексеру (тәжірибелерді қабылдау) жалғасуда.Бұл күндері Институттың әдістемелік комиссиясы жүгері тобын, минеральдық қоректеру және топырақ агроэкологиясы бөлімін, дәнді дақылдар бөлімін, бұршақты дақылдар бөлімін, егіс дақылдарының гендік қоры мен өсімдік қорғау бөлімін тексеріп, жүргізіліп жатқан ғылыми ізденістерге оң баға берді.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМКА ОПЫТОВ В КАЗНИИЗИР

В КазНИИЗиР продолжается комиссионная проверка полевых и лабораторных опытов (приемка опытов). Методическая комиссия института проверяет ход выполнения задач научных проектов, выполняемых по республиканским программам 267 МСХ РК и 217 МОН РК.К настоящему времени приемка опытов проведена в группе кукурузы, в отделах минерального питания и агроэкологии почв, зерновых культур, зернобобовых культур, генофонда полевых культур и защиты растений.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАПЕЛЬНЫХ ЛЕНТ ПРОШЛОГО ГОДА

В прошлом 2019 году в КазНИИЗиР и Агропарке Оңтүстік был заложен производственный опыт по использованию капельного полива на посевах сои, кукурузы и других культур. В этом году на этих полях выращиваются зерновые и другие культуры, при этом для полива посевов будут использованы прошлогодние капельные ленты. Об этом рассказывает генеральный директор КазНИИЗиР Агеенко А.В.

68752935_2471537842906059_3111073712774840320_n

Научно-производственный центр зернового хозяйства им. А.И. Бараева Акмолинской области состоялся День поля на темя : «Инновационные технологии на базе полигона точного земледелия».

23 августа 2019 года на базе Научно-производственный центр зернового хозяйства им. А.И. Бараева Акмолинской области состоялся День поля на темя : «Инновационные технологии на базе полигона точного земледелия».

Организаторы:

  • Министерство сельского хозяйства РК
  • НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр»
  • Компания «Valmont» США
  • ТОО «Научно-производственный центр зернового хозяйства им. А.И. Бараева»

Сотрудники КазНИИЗиР участвовали в мероприятий .

Целью мероприятия — показ демонстрационных посевов сельскохозяйственных культур и результатов элементов системы точного земледелия, направленных на повышение производительности и экологичности производства, сокращение объема использования средств защиты растений, повышение эффективности удобрений.

69262381_2468157823244061_5233933480043216896_n

ҚЫТАЙЛЫҚ ӘРІПТЕСТЕР ИНСТИТУТЫМЫЗДА

2019 жылы 20-21 тамызда Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтында Қытай Халық Республикасы «Жиу Шэнь Хэ» компаниясының секретары, «Санжы» тұқым бірлестігінің орынбасары Ли Мин Шин бастаған делегация іссапармен болды. Қытайлық әріптестер институт басшылығында, мұражайда, жүгері егіс алқабында және Оңтүстік Агропаркі көрсетілім телімдерінде болып, еліміздегі егіншілік, селекция және тұқым шаруашылығы туралы мәліметтер алды.

IMG_5474

Результаты проведения Международной научно-практической конференции «Достижения и перспективы развития земледелия и растениеводства»

На общем собрании Казахского НИИ Земледелия и Растениеводства обсуждены результаты проведения Международной научно-практической конференции «Достижения и перспективы развития земледелия и растениеводства», посвященной 85-летию основания института (15-16 августа 2019 года). Своим мнением выступил зав.отделом земледелия, д.с/х.н Оспанбаев Ж.О. Генеральный директор КазНИИЗиР Агеенко А.В. вручил почетные грамоты наиболее отличившимся механизаторам, лаборантам и другим сотрудникам института.

КазНИИЗиР © 2020 Все права защищены.

X